عمده فعالیتهای شرکت شامل :

فعالیتهای اصلی شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در راستای اجرای ماموریت سازمانی، مشتمل بر موارد ذکر شده در لیست زیر می باشد:

- کنترل روزانه و دوره ای تولید نیروگاهها،

- تشکیل جلسات بهره برداری داخلی و جلسات بهره برداری هماهنگی با برق منطقه ای و شرکت توانیر

- نظارت کارفرمایی بر عملیات بهره برداری؛

- همکاری در ارزیابی و انتخاب پیمانکاران اجرائی ، خدمات و تامین کنندگان کالا و قطعات و تائید نهایی آنها؛

- پیش بینی و ارزیابی تولید سالهای آینده،

- برآورد و تخصیص بودجه مورد نیاز نیروگاهها،

- تامین نقدینگی لازم برای کلیه هزینه های موردنیاز نیروگاهها اعم از خرید خدمات و تجهیزات،

- کنترل فعالیتهای عملیاتی نیروگاهها از جمله پروژه های بهینه سازی، تعمیراتی و بازدیدها،

- برنامه ریزی برای انجام پروژه های بهینه سازی و تعمیراتی،

- برنامه ریزی در جهت افزایش راندمان نیروگاهها، افزایش آمادگی نیروگاهها، کاهش زمان تعمیرات نیروگاهها و مدیریت مصرف سوخت