به منظور بهره برداری بهینه و جامع از نیروگاه های تحت پوشش گروه صبا،شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در نیمه دوم سال 1391 تاسیس گردید.

فعالیت رسمی این شرکت از ابتدای سال 1392 با بهره برداری از فاز 1نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به صورت Full O&M آغاز شد.

 

اصلی ترین سهامدار این شرکت ، شرکت صنایع برق وانرژی صبا می باشد.

در حال حاضر اداره و بهره برداری نیروگاههای شهید مدحج اهواز ، نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر، نیروگاه چابهار ، نیروگاه سلطانیه زنجان ، نیروگاه سیکل ترکیبی قم و نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم بر عهده این شرکت می باشد.

ظرفیت نیروگاه های در حال بهره برداری این شرکت شامل نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر به ظرفیت 972 ، نیروگاه شهید مدحج (زرگان اهواز ) به ظرفیت 418 ، نیروگاه چابهار به ظرفیت 415 مگاوات ، نیروگاه سلطانیه زنجان به ظرفیت 648 مگاوات ، نیروگاه سیکل ترکیبی قم به ظرفیت 714 مگاوات و نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم به ظرفیت 1434 مگاوات می باشد.

 ظرفیت نامی نیروگاه های در حال بهره برداری  این شرکت بالغ بر 4600 مگاوات می باشد

این شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی دقیق و منسجم از طریق بهینه سازی و برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه واحد های نیروگاهی، نسبت به حفظ و ارتقای ظرفیت آمادگی واحدهای تحت پوشش اقدام  می نماید