مرتضی برومندفر
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
مرتضی برومندفر
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
شهاب الدین دربندی
رئیس هیئت مدیره
شهاب الدین دربندی
لیسانس عمران فوق لیسانسMBA
علیرضا میرزا ابوالحسنی
نایب رییس هیئت مدیره
علیرضا میرزا ابوالحسنی
لیسانس مدیریت دولتی