اخبار و رویدادها
اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا
۱۳۹۶/۰۳/۱۰
شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گردید.
این گواهینامه، مطابق تبصره ماده 2 آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری، مصوب شورایعالی حفاظت فنی و صلاحیت ایمنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص الزام دریافت تمامی کارفرمایان اخذ گردیده و به مدت 2 سال دارای اعتبار می باشد .
لازم به ذکر است شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا سال گذشته با ارسال تمامی مدارک لازم به منظورتشکیل پرونده صلاحیت ایمنی اقدام و پس از برگزاری بیش از 8 هزار و 650 نفر ساعت آموزش ایمنی کارگری و کارفرمایی در تمامی پیمان های شرکت در سطح نیروگاههای در دست بهره برداری و پس از برگزاری 40 جلسه تخصصی با کارشناسان و بازرسان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در استان های تهران، زنجان ، خوزستان و سیستان و بلوچستان و با توجه به رعایت قوانین HSE در کلیه نیروگاههای تحت پوشش پس از بررسی و بازدید توسط بازرسان، در نهایت کمیته تشخیص صلاحیت با صدور گواهینامه صلاحیت شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا موافقت نمود.
فیلتر اخبار
لیست اخبار